علیرضا نقوی

مدیر منطقه بافت تاریخی /
مسئولیت ها و وظایف
انجام کلیه امورونظارت برتمامی فعالیتها که درچهارچوب وظایف شهرداری درمناطق انجام می گردد.
ایجادخیابانها ،کوچه ها،میدان ها وفضای سبز عمومی درحوزه عملکرد.
انجام ونظارت برکلیه امور خدمات شهری واهتمام درتنظیف ونگهداری وتسطیح معابر وانهار عمومی ونظارت بر نحوه فعالیت وعملکرد پیمانکاران خدمات شهری محلات درحوزه عملکرد.
جلوگیری از هرگونه فعالیت هایی که مغایر با مقررات شهرداری ومفاد بندهای مربوط درماده ۵۵قانون شهرداریها ست.
اقدام به صدرپروانه های ساختمانی ومحور تعمیرات وپایانکار وپاسخ استعلام درمورد املاک وپیشه وران باتوجه به مقررات ودستورالعمل ها ی شهرسازی درحداختیارات تفویض شده.
نظارت بر ساخت وسازها درحوزه کاری تعریف شده وبرنامه ریزی برای اجرای پروژه های عمرانی ونظارت بر اجرای آنها درچهارچوب بودجه مصوب.
نظارت بر اموراداری واستخدامی ومالی ناحیه براساس اختیارات تفویض شده.
تنظیم بودجه واقدام دروصول درآمدهای قانونی شهرداری وبرنامه اجرایی سالانه واعلام احتیاجات ناحیه به واحدهای مربوطه درحوزه ستادی وپیگیری ورفع ورجوع آنها.
نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه بارعایت مقررات شهرسازی وقانون نظام مهندسی وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز.
پیگیری ونگهداری وتعمیرساختمانها واماکن عمومی که توسط شهرداری اداره می شود مثل معابر،پارکها،فضای سبزدرمحدوده منطقه تحت سرپرستی.
انجام برنامه های اجرایی درارتباط با زیباسازی سطح ناحیه وطرح های هندسی ترافیک تحت نظار واحدهای مربوطه.
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
اهتمام در محقق شدن بودجه مصوب.
تنظیم بودجه واقدام دروصول درآمدهای قانونی شهرداری وبرنامه اجرایی سالانه واعلام احتیاجات ناحیه به واحدهای مربوطه درحوزه ستادی وپیگیری ورفع ورجوع آنها.