گزارش تصویری برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی شورای دانش آموزی مدارس استان با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

گزارش تصویری برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی شورای دانش آموزی مدارس استان با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

.

آدرس کوتاه :