سرپرست معاونت خدمات منطقه سه از اجرای حکم ساخت وساز غیر مجاز خبر داد

سرپرست معاونت خدمات منطقه سه از اجرای حکم ساخت وساز غیر مجاز خبر داد


سرپرست معاونت خدمات منطقه سه از اجرای حکم ساخت وساز غیر مجاز خبر داد

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد – معاون خدمات منطقه سه گفت : با توجه به ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه و اخطارهای متعدد به مالک متأسفانه اقدامی از طرف آنها صورت نگرفته و اجرائیات منطقه نسبت به تخریب این ساختمان اقدام نمود.

محمد سلمانی هدف از اجرای احکام در مورد ساختمان های غیر مجاز را احقاق حقوق شهروندان دانست وگفت: اخطارهایی در این راستا به مالکین داده شده و این اقدام نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

 وی خاطر نشان ساخت: این گونه اقدامات در سطح منطقه از نقاط قوت مدیریت خدمات شهری است که خوشبختانه رضایت شهروندان را در پی داشته است.