درسال گذشته 2900 متر زمین برای کاربری فرهنگی‌ورزشی و 5000 متر زمین برای کاربری پارک در بلوار جمهوری توسط شهرداری تملک شده است

درسال گذشته 2900 متر زمین برای کاربری فرهنگی‌ورزشی و 5000 متر زمین برای کاربری پارک در بلوار جمهوری توسط شهرداری تملک شده است

محمدعلی سلمانی؛ مدیر منطقه یک شهرداری یزد درباره فعالیت‌های عمرانی اتمام یافته و درحال انجام این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :