آمار حریق و حوادث در هفته دوم شهریور ماه

آمار حریق و حوادث در هفته دوم شهریور ماه

حریق

30

حادثه

48

جمع

78

 
آدرس کوتاه :