هفت میلیارد و 900 میلیون ریال هزینه عمرانی در منطقه بافت تاریخی

هفت میلیارد و 900 میلیون ریال هزینه عمرانی در منطقه بافت تاریخی

با صرف هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد و 900 میلیون ریال حفر 22 حلقه چاه جذبی، 2500 مترمربع کف سازی و بدنه سازی و یک مورد اصلاح هندسی از سوی منطقه تاریخی انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه بافت تاریخی اصلاح هندسی راستگرد کوچه هتل لاله با سطح فعالیت 200 مترمربع شامل جدول گذاری، آسفالت و کفسازی پیاده رو و صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال به انجام رسید.

در همین راستا به منظور رفع آب های سطحی، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال حفر 22 حلقه چاه جذبی، به همراه کول گذاری یک حلقه چاه ریزشی در کوچه سهروردی و طوقه چینی و رفع خطر پنج حلقه چاه در دستور کار منطقه تاریخی قرار گرفته که بیشتر آنها به انجام رسیده است.

علاوه بر این با صرفه هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 400 میلیون ریال 1000 متر مربع کف سازی و بدنه سازی در گذرهای کوشکنو، حدفاصل آسیاب آبی تا حسینیه جدید و چهارمنار حدفاصل پل علی وحش تا پل شرافت به اجرا درآمده است.