مرمت و بهسازی پارکهای درون محله ای در سطح ناحیه تاریخی