رفع تصرف سرویس بهداشتی در محله تاریخی فهادان جهت رفاه حال اهالی و مسافرین

رفع تصرف سرویس بهداشتی در محله تاریخی فهادان جهت رفاه حال اهالی و مسافرین


رفع تصرف سرویس بهداشتی در محله تاریخی فهادان جهت رفاه حال اهالی و مسافرین