حذف ایستگاه های مازاد جمع آوری پسماند توسط واحد خدمات شهری منطقه

حذف ایستگاه های مازاد جمع آوری پسماند توسط واحد خدمات شهری منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از عباسعلی روستاپور مسئول خدمات شهری منطقه تعدادی از ایستگاه های مازاد که خود محل تجمع زباله  و باعث آلودگی محل بود با پیگیری واحد خدمات شهری منطقه جمع آوری گردید.
وی اضافه نمود بنرهای آموزشی در سطح شهر نصب شده که شهروندان آموزش لازم جهت عدم تجمع زباله را یادآور می نماید.وی همچنین از شهروندان درخواست نمود که پسماندهای خود را طبق برنامه زمانبندی و تقویم به صورت یک در میان درب منازل خود گذاشته و از حمل پسماندها به داخل معابر و ایستگاه ها خودداری نمایند.