توجه به نما و منظر شهری از اولویت های منطقه بافت تاریخی

توجه به نما و منظر شهری از اولویت های منطقه بافت تاریخی

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی مهندس کشفی پور مدیر منطقه به اتفاق مسئولین واحدهای خدمات شهری، عمران ، اجرائیات از سطح منطقه بازدید نمودند. در این بازدید مهندس کشفی پور با تاکید بر زیباسازی نما و منظر شهری که از اولویتهای شهردار محترم جناب آقای دکتر جمالی نژاد می باشد ،اعلام نمود که می بایست کلیه مسیر های عابر پیاده ، باغچه ها ، تابلوها و پلهای سطح منطقه ساماندهی و هرگونه المان و الحاقاتی که در معابر وجود دارد و مغایر با زیبائی و منظر مناسب شهری میباشد باید حذف گردد و موجب زیبائی هر چه بهتر منظر شهری شویم.

مدیر منطقه بافت تاریخی خاطر نشان ساخت با توجه به اینکه در ایام پایانی سال قرارداریم و همه ساله شاهد حضور جمعیت زیادی از توریست وگردشگر به شهر جهانی یزد هستیم توجه به نما و منظر شهری را از اولویت های اصلی فعالیتهای منطقه عنوان نمود وتسریع در انجام کارهای فوق را امری ضرورت دانست.