تقدیر و تشکر نمایندگان ساکنین محله تل از عملیات کفسازی کوچه الرحمن از مدیر ناحیه تاریخی

تقدیر و تشکر نمایندگان ساکنین محله تل از عملیات کفسازی کوچه الرحمن از مدیر ناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی جمعی از نمایندگان ساکنین محله تل از مدیر ناحیه تاریخی به خاطر عملیات کفسازی کوچه الرحمن از وی تقدیر و تشکر نمودند.

 

نمایندگان ساکنین محله تل از اینکه شهرداری ناحیه تاریخی در اهتمام به احیاء بافت قدیم و اجرای برنامه های مناسب روزآمد برای بهینه سازی کالبد و رونق و رواج زندگی در بافت قدیم تلاش می نماید که احترام به فرهنگ و شناخت گذشتگانی است که با همت خود،سرمایه مدنیًت فاخر را برایمان به یادگار گذاشتند تقدیر و تشکر نموده اند.
شایان ذکر است شهرداری ناحیه تاریخی کفسازی کوچه ها و محلات قدیمی را در دستور کار جدی خود در بودجه سال جاری لحاظ نموده است.