تقدیر و تشکر سرپرست روزنامه همشهری از مدیر منطقه بافت تاریخی

تقدیر و تشکر سرپرست روزنامه همشهری از مدیر منطقه بافت تاریخی