تقدیر و تشکر اهالی محله فهادان از شهردار یزد و مدیر ناحیه تاریخی

تقدیر و تشکر اهالی محله فهادان از شهردار یزد و مدیر ناحیه تاریخی


تقدیر و تشکر اهالی محله فهادان از شهردار یزد و مدیر ناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی جمعی از اهالی محله فهادان از شهردار یزد و مدیر ناحیه تاریخی به خاطر عملیات عمرانی در محله فهادان  از ایشان و زیر مجموعه شان تقدیر و تشکر نمودند.

اهالی محله فهادان از شهردار یزد جناب آقای مهندس عظیمی زاده و مدیر
ناحیه تاریخی جناب آقای مهندس کشفی پور ، به پاس خدمات انجام شده در
 جهت عمران و آبادانی محله فهادان تقدیر و تشکر نمودند.