اجرای عملیات کفسازی کوچه الرحمن

اجرای عملیات کفسازی کوچه الرحمن

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی عملیات کفسازی کوچه الرحمن با هزینه ای بالغ بر چهار میلیاردریال در حال انجام می باشد.
 مهندس کشفی پور مدیر ناحیه تاریخی از انجام عملیات عمرانی مرمت وکفسازی کوچه الرحمن واقع در محله پنبه کاران با هزینه ای بالغ بر چهارمیلیارد ریال خبر داد.
همچنین اظهار داشت کفسازی کوچه الرحمن شامل خاکبرداری ،شفته ریزی و کفسازی با مصالح طبق طرح مصوب و با مصالح سنتی و متناسب با ارزشهای بافت تاریخی شامل آجر فشاری،سنگ فرش و واش بتن صورت گرفته است.مدیر ناحیه تاریخی افزود در حال حاضر کوچه مذکور در سطح 5000 مترمربع در حال اجرا می باشد که در نظر است در صورت تأمین اعتبار،دیگر کوچه های محله نیز مرمت و کفسازی گردد.