گزارش تصویری جمع آوری کانکس غیر مجاز در محله سرسنگ با اخذحکم قضایی

گزارش تصویری جمع آوری کانکس غیر مجاز در محله سرسنگ با اخذحکم قضایی