گزارش تصویری جمع آوری کانکس غیر مجاز در محله سرسنگ با اخذحکم قضایی

گزارش تصویری جمع آوری کانکس غیر مجاز در محله سرسنگ با اخذحکم قضایی


گزارش تصویری جمع آوری کانکس غیر مجاز در محله سرسنگ با اخذحکم قضایی