گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه بافت تاریخی،شهردار کشیک از فعالیتهای پرسنل شهرداری در خدمات رسانی به مسافرین

گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه بافت تاریخی،شهردار کشیک از فعالیتهای پرسنل شهرداری در خدمات رسانی به مسافرین