کفسازی معابر اصلی و فرعی در سطح ناحیه تاریخی

کفسازی معابر اصلی و فرعی در سطح ناحیه تاریخی

شهرداری ناحیه تاریخی در سالهای 94و95 بیشاز 46500مترمربع کفسازی معابر اصلی و فرعی در سطح ناحیه تاریخی انجام داده است.

به گفته مدیر ناحیه تاریخی ،با انجام کفسازی گذرهای لب خندق،کوشک نو،بازار نو،شاه ابوالقاسم و فهادان محمورهای فرهنگی تعریف شده در بافت مناسب سازی گردیده است.مضافاً اینکه بخشی از معابر اصلی شیخداد و چهارمنار و محله پنبه کاران نیز با وضعیتی مشابه کفسازی شده است.به گفته مهندس کشفی پور اقدامات انجام گرفته در دوسال اخیر در سطح عالی و بی نظیر بوده که جا دارد از جناب آقای مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد به جهت حمایت های ایشان در انجام امور عمرانی در بافت تاریخی که موجب احیای بافت شده قدردانی و تشکر نمود.