پیاده رو سازی خیابان دهم فروردین

پیاده رو سازی خیابان دهم فروردین