پلمپ واحد مسکونی واقعدر بلوار موسی ابن جعفر

پلمپ واحد مسکونی واقعدر بلوار موسی ابن جعفر

به گزارش روابط عمومی وبه نقل از مسئول اجراییات در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی وساخت وسازهای غیر مجاربا اخذ حکم از مراجع قضایی و همکاری واحد اجرای احکام منطقه بافتتاریخی ونیروی انتظامی نسبت به پلپ ملکی واقدر بلوار موسی بن جعفر اقدام گردید.

میرجلیل گفت با هرگونه ساخت وساز مغایر باضوابط ومقررات شهرسازی بطور قاطع برخورد وضمن معرفی به مراجع ذیصلاح وبااخذ حکم قانونی نسبت به پلمپ واحدهای غیر مجاراقدام لازم صورت خواهد گرفت.