پلمپ تبدیل غیر مجاز از مسکونی به پزشکی ،داروخانه ،آزمایشگاه

پلمپ تبدیل غیر مجاز از مسکونی به پزشکی ،داروخانه ،آزمایشگاه

توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی در تاریخ 99/05/09 در راستای اجرای مفاد حکم صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نسبت به پلمپ بنای مسکونی واقعدر بلوار شهید بهشتی که تبدیل به چند واحد پزشکی ،داروخانه و آزمایشگاه شده بود اقدام گردید.طبق رأی کمیسیون ماده صد مالک الزام به رعایت پروانه صادره در حال حاضر گردیده است.(تبدیل به مسکونی)