پلمپ تبدیل غیر مجاز از مسکونی به پزشکی ،داروخانه ،آزمایشگاه

پلمپ تبدیل غیر مجاز از مسکونی به پزشکی ،داروخانه ،آزمایشگاه


پلمپ تبدیل غیر مجاز از مسکونی به پزشکی ،داروخانه ،آزمایشگاه

توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی در تاریخ 99/05/09 در راستای اجرای مفاد حکم صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نسبت به پلمپ بنای مسکونی واقعدر بلوار شهید بهشتی که تبدیل به چند واحد پزشکی ،داروخانه و آزمایشگاه شده بود اقدام گردید.طبق رأی کمیسیون ماده صد مالک الزام به رعایت پروانه صادره در حال حاضر گردیده است.(تبدیل به مسکونی)