همکاری منطقه بافت تاریخی و شبکه تابان در برگزاری روز یزد میدان امیر چخماق

همکاری منطقه بافت تاریخی و شبکه تابان در برگزاری روز یزد میدان امیر چخماق