نهضت پاسخگوئی

نهضت پاسخگوئی

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی در راستای خدمات بهتر به همشهریان و پیرو دستور شهردار محترم یزد در جهت تحقق هر چه بهتر نهضت پاسخگوئی ،کلیه پرسنل شهرداری منطقه بافت تاریخی در روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته تا ساعت 5 بعد از ظهر در محل کار خود حاضر و آماده پاسخگوئی به شهروندان میباشند.