معاون ناحیه تاریخی

معاون ناحیه تاریخی

عبدالعلی صداقتی معاون ناحیه تاریخی دزرذدزذزذزذزذ

شرح وظایف:

دزذذزذزرذطز