مرمت و کفسازی کوچه امام حسینی و منارگلی

مرمت و کفسازی کوچه امام حسینی و منارگلی

کوچه امام حسینی و منارگلی با صرف هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد ریال در حال مرمت و کفسازی می باشد.
واحد عمران ناحیه تاریخی از انجام عملیات عمرانی مرمت و کفسازی کوچه های امام حسینی و منارگلی حدفاصل خیابان امام و مسجد جامع با صرف هزینه ای بالغ بر4 میلیارد ریال در سال جاری خبر داد.
مهندس حکیمی زاد اظهار داشت کفسازی کوچه امام حسینی شامل خاکبرداری ،شفته ریزی وکفسازی با مصالح متناسب با بافت تاریخی شامل آجر فرشی ،سنگ فرش و واش بتن صورت گرفته است.رئیس واحد عمران اضافه نمود که کفسازی کوچه منارگلی نیز در سال گذشته با همین مصالح اجرا شده که در نهایت کفسازی معابر مذکور به طول 5000 متر مربع کفسازی خواهد شد.