محتشمی نیا بعنوان مدیر هماهنگی ستاد نوروزی منطقه بافت تاریخی معرفی شد

محتشمی نیا بعنوان مدیر هماهنگی ستاد نوروزی منطقه بافت تاریخی معرفی شد