شروع عملیات پیاده روسازی خیابان فهادان

شروع عملیات پیاده روسازی خیابان فهادان

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران عملیات پیاده روسازی خیابان فهادان با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال از شهریور ماه سال جاری شروع گردیده است.

 

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی اظهار داشت که عملیات پیاده رو سازی خیابان فهادان با هزینه ای بالغ بر دومیلیارد ریال با توجه به فرسودگی و کهنگی سطح پیاده رو عملیات عمرانی آن در دستور کار این ناحیه قرارگرفت.رئیس واحد عمران افزود:انتظار میرود پروژه مذکور تا پایان فصل پاییز به اتمام برسد که در این راستا ساماندهی باغچه کنار خیابان فهادان و فضای سبز حاشیه ای آن نیز انجام خواهد شد.