راه اندازي پورتال شهرداري ناحيه تاريخي

راه اندازي پورتال شهرداري ناحيه تاريخي
به مناسبت يكصدمين سالگرد تاسيس شهرداريهاي استان يزد: پورتال شهرداري ناحيه تاريخي توسط سازمان آمار و فناوري اطلاعات (فاوا) شهرداري يزد راه اندازي شد.