خیابان امام(ورودی شاهزاده فاضل)با طرح مصوب میراث فرهنگی بدنه سازی می شود

خیابان امام(ورودی شاهزاده فاضل)با طرح مصوب میراث فرهنگی بدنه سازی می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از مدیر ناحیه تاریخی قسمتی از بدنه خیابان امام با اعتباری بالغ بر2میلیارد ریال در حال مرمت و بدنه سازی می باشد.

مهندس کشفی پور مدیر ناحیه تاریخی از بدنه سازی خیابان امام مجاور حسینیه شاهزاده
فاضل با اعتباری بالغ بر2 میلیارد ریال خبر داد. وی اظهار داشت داخل حسینیه شاهزاده
فاضل نیز با مشارکت کسبه محل و اداره کل میراث فرهنگی مرمت و بازسازی شده است.
وی همچنین افزود جهت ادامه کار زیباسازی ویکنواختی نمای داخل و بیرون حسینیه
شهرداری ناحیه تاریخی اعتباری در این خصوص لحاظ که در حال مرمت وبهسازی می باشد
و پیش بینی میگردد تا دو ماه آینده پروژه به اتمام برسد.