حصارکشی مخروبه های سطح منطقه با عزمی جدی

حصارکشی مخروبه های سطح منطقه با عزمی جدی

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از مسئول واحد عمران منطقه
، با عنایت به تعدد مخروبه های موجود در سطح منطقه و پیامدهای منفی این مخروبه ها بر زندگی ساکنین بافت به دلیل ایجاد مشکلات زیستی و بهداشتی تجمع زباله‏ها، افزایش بزهکاری و مشکلات اجتماعی، و همچنین اثر مخرب این اماکن بر سیمای بافت تاریخی،شهرداری منطقه با عزمی جدی به صورت گسترده حصارکشی مخروبه ها و زمینهای افتاده را در دست اقدام دارد.
مهندس رمضانخانی افزود در این راستا پس از اطلاع رسانی و اخطار به مالکین و نصب بنر اخطار در محل مخروبه، در صورتی که ظرف مهلت مقرر برابر مفاد ماده110قانون شهرداری مالک نسبت به تعیین تکلیف و حصارکشی زمین اقدام نکند، شهرداری منطقه رأساَ اقدام به حصارکشی و اجرای اندودکاهگل بدنه های تازه ساز به منظور هماهنگ سازی بافت مینماید.