ثبت یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو، احترام به تاریخ، فرهنگ و اصالت