توجه ویژه به نظافت در منطقه بافت تاریخی

توجه ویژه به نظافت در منطقه بافت تاریخی