تشکر مردم یزد از حقوق عامه توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی

تشکر مردم یزد از حقوق عامه توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی