تاريخچه

تاريخچه
تاسيس شهرداري ناحيه تاريخي در سال 1366 مي باشد وداراي طرح تفضيلي  كه توسط مهندسان مشاور جبار نيا تهيه واز سال 1373 مورد اجرا قرار گرفته است