بهره برداری از پارکینگهای سطح منطقه بافت تاریخی برای مسافران نوروزی

بهره برداری از پارکینگهای سطح منطقه بافت تاریخی برای مسافران نوروزی