بدنه سازی خیابان قیام

بدنه سازی خیابان قیام

به گزارش واحد عمران ناحیه تاریخی پروژه بدنه سازی خیابان قیام 1500مترمربع به مبلغ 2.500.000.000ریال درحال اجرا می باشد.