بازدید اعضای محترم شورای شهر از پروژه های عمرانی شهرداری ناحیه تاریخی

بازدید اعضای محترم شورای شهر از پروژه های عمرانی شهرداری ناحیه تاریخی

اعضای محترم شوراباتفاق شهردار ناحیه تاریخی از پروزه های بافت قدیم ناحیه تاریخی بازدید نمودند.