بازدید از مسیر میدان شهید بهشتی تا مسجد جامع

بازدید از مسیر میدان شهید بهشتی تا مسجد جامع