بازديد دكتر جمالي نژاد شهردار شهر جهاني يزد از منطقه بافت تاريخي به روايت تصوير

بازديد دكتر جمالي نژاد شهردار شهر جهاني يزد از منطقه بافت تاريخي به روايت تصوير