آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی خدماتی و بهره برداری از پروژه های منطقه بافت تاریخی با اعتبار ۱۵۸ میلیارد ریال

آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی خدماتی و بهره برداری از پروژه های منطقه بافت تاریخی با اعتبار ۱۵۸ میلیارد ریال