اهداف شهرداري ناحيه تاريخي

اهداف شهرداري ناحيه تاريخي
حل و فصل مسائل وامورات مرتبط باشهرداران در محدوده ناحيه تاريخي وشهروندان ساكن در اين محدوده با توجه به ضوابط طرح تفضيلي بافت قديم ضمن هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي با هدف رشد و ساماندهي بافت مركزي