از ابتدای سال جاری بیش از100مورد رفع خطر و مزاحمت در سطح ناحیه تاریخی به انجام رسیده است.

از ابتدای سال جاری بیش از100مورد رفع خطر و مزاحمت در سطح ناحیه تاریخی به انجام رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از100 مورد رفع خطر از دیوارهای شکسته در معابر عمومی و حصارکشی و رفع مزاحمتها در سطح ناحیه تاریخی به انجام رسیده است که هزینه آنها بیش از 1.200.000.000ريال برآورد می گردد.

کوچه نقیب زاده،کوچه سید قوام الدین، بازارچه خراسانی ،محله پنبه کاران،محله شاه ابوالقاسم از جمله کوچه ها و محله هائی است که در آن رفع خطر و مزاحمت صورت گرفته است.همچنین تعدادی بنر"اخطار به مالک" نیز در محل هائی که نیاز به رفع خطر دارد نصب شده تا مالکین مربوطه نسبت به رفع خطر ملک خود اقدام نمایند.بدیهی است در صورتی که اقدام به رفع خطر ننمایند شهرداری ناحیه تاریخی برابر مقررات رأساً اقدام  و با آنها رفتار و هزینه رفع خطر را با 15% افزایش به حساب کد نوسازی ملک،منظور خواهد کرد.