آزادسازی نوار سبز حاشیه خیابان سید گلسرخ

آزادسازی نوار سبز حاشیه خیابان سید گلسرخ

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی وبه نقل از سجادی نسب مسئول واحد املاک منطقه نوار سبز حاشیه خیابان سیدگلسرخ تملک وآزادسازی گردید . وی ضمن اعلام این خبر افزودهزینه آزادسازی وتملک این پلاک3میلیارد ریال می باشد.