آزادسازی مسیر رودخانه ها حدفاصل بلوار شهیدصدوقی،مطهری تا بلوار امامزاده جعفر(ع)

آزادسازی مسیر رودخانه ها حدفاصل بلوار شهیدصدوقی،مطهری تا بلوار امامزاده جعفر(ع)