آزادسازی مسیر رودخانه ها حدفاصل بلوار شهیدصدوقی،مطهری تا بلوار امامزاده جعفر(ع)

آزادسازی مسیر رودخانه ها حدفاصل بلوار شهیدصدوقی،مطهری تا بلوار امامزاده جعفر(ع)


آزادسازی مسیر رودخانه ها حدفاصل بلوار شهیدصدوقی،مطهری تا بلوار امامزاده جعفر(ع)