اجرای رأی کمیسیون ماده100 توسط عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی

اجرای رأی کمیسیون ماده100 توسط عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی

عوامل اجرائیات شهرداری ناحیه تاریخی با همکاری نیروی انتظامی طبق رأی کمیسیون ماده100 قانون شهرداری،حکم تخریب و قلع و قمع را اجرا نمودند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از رئیس اجرائیات این شهرداری ،با همکاری اداره اجرائیات شهرداری مرکز و نیروی انتظامی در تاریخ94/05/05 ساختمان واقع در بلوار بسیج،محله لرد آسیاب که باعث مزاحمت برای اهالی و مخلً امنیت در ناحیه شده بود، طبق رأی کمیسیون ماده100 قانون شهرداری، نسبت به تخریب و قلع و قمع آن اقدام شد.این اقدام رضایت اهالی و ساکنین محله را در پی داشت که مدیر ناحیه تاریخی از زحمات واحد اجرائیات و نیروی انتظامی تشکر و قدردانی نمود.