اجرای حکم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری درخصوص واحد تجاری

اجرای حکم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری درخصوص واحد تجاری

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از مسئول اجرای احکام منطقه
یک واحد تجاری واقعدر بلوار بسیج که بدون مجوز و برخلاف ضوابط شهرسازی نسبت به ایجاد دسترسی و نصب درب از سمت بلوار اقدام نموده بود طبق رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری محکوم به انسداد درب و رفع دسترسی گردید.
زارعیان افزود که اجرای حکم مربوطه توسط واحد اجرای احکام ،عوامل اجرائیات و بازرسی منطقه با  رعایت کامل ضوابط و اصول ایمنی انجام گرفت.