اجرای حکم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی

اجرای حکم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی

در تاریخ99/04/22 در راستای اجرای حکم کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه بافت تاریخی با رعایت کامل مقررات و با حضور یگان انتظامی ،کارشناسان واحد اجرائیات ،اجرای احکام  و عمران منطقه بک واحد ساختمانی مسکونی واقعدر خیابان شهیئد مطهری کوچه22 بهمن که به طور خلاف ساخته شده بود تخریب گردید.