اجرای حکم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی

اجرای حکم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی


اجرای حکم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری منطقه بافت تاریخی

در تاریخ99/04/22 در راستای اجرای حکم کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه بافت تاریخی با رعایت کامل مقررات و با حضور یگان انتظامی ،کارشناسان واحد اجرائیات ،اجرای احکام  و عمران منطقه بک واحد ساختمانی مسکونی واقعدر خیابان شهیئد مطهری کوچه22 بهمن که به طور خلاف ساخته شده بود تخریب گردید.