محمد کاظم ساعتچی

معاون منطقه بافت تاریخی /
مسئولیت ها و وظایف
مسئولیت فنی در خصوص مجوزهای صادره توسط شهرداری
صدور پروانه ساختمانی -پاسخگوئی به مراجعین
نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان فنی وشهرسازی ودرآمدو...ناحیه تاریخی
نماینده شهرداری در کمیسیون شماره۲ماده۱۰۰
نظارت و تهیه بعضی از مکاتبات و تأیید آنها
انجام سایر امورمحوله ازطرف شهردار