قدرت الله صادقی

مسئول فنی / فوق لیسانس بهسازی ونوسازی شهری
مسئولیت ها و وظایف
بازدید ازاملاک مورددرخواست توسط متقاضیان
بررسی مدارک مالکیت وهمچنین بررسی وضعیت ملک مورددرخواست اعم از گذربندی ،بررسی ساختمانی وموضوع اشرافیت
پاسخگویی به مراجعین ازقبیل صدور پروانه وعدم خلاف،نامه انتقال به دفترخانه وصدور مجوز عدم خلاف به بانک وهرگونه پاسخگویی باتوجه به درخواست متقاضی.