محمد حسین رمضانخانی

مسئول واحد عمران / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
نظارت بر پروژه های عمرانی
مدیریت پروژه های عمرانی
رسیدگی به مشکلات ودرخواستهای مردمی درزمینه عمرانی
پیگیری ورفع مشکلات پروژه های عمرانی