عباسعلی عرب

مسئول نوسازی / دیپلم
مسئولیت ها و وظایف
وصول عوارض درامد و فیش نرسیده
ثبت و وصول عوارض نوسازی
اسناددریافتنی
ثبت سند وصولی ها وصدور سند